Uslovi korištenja stranice

Upotreba internet stranice

Upotrebom ove internet stranice potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i prihvatili ove uslove korištenja (u daljem tekstu “uslovi”) i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge primjenljive zakone i propise.

Omega d.o.o može izmijeniti ove uslove u bilo kojem trenutku izmjenama u ovom tekstu. Pojedine odredbe ovih uslova mogu biti nadjačane eksplicitnim zakonskim aktima ili saopštenjima istaknutim na drugim stranicama ove stranice.

Sav materijal na ovoj internet stranici (u daljem tekstu “stranica”) je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlaštena upotreba može predstavljati kršenje zakona o autorskom i srodnim pravima, zakona o pečatima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mjestu na ovoj stranici, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete mijenjati sadržaj ove stranice ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ne uzimajući u obzir prethodno navedeno, bilo koji softver ili drugi materijal dostupan za preuzimanje ili korištenje preko ove stranice koji posjeduje sopstvene uslove korištenja ili licenciranja nalazi se pod zaštitom tih uslova. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih uslova, vaša dozvola za upotrebu stranice će biti povučena i bićete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali.

Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovdje ili na nekoj drugoj stranici ove internet stranice, ništa ovdje sadržano, bilo izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, vam ne daje pravo da koristite bilo koji dio intelektualne svojine koju ste pronašli na stranici.

Informacije

Svi materijali, povratne informacije ili druge vrste informacija koje dostavite ovoj stranici ili Omegi d.o.o. povodom ove stranice (“informacije”) neće biti smatrani za povjerljive ili vlasničke. Omega d.o.o. će biti isključivi vlasnik svih informacija prikupljenih na stranici ili u vezi sa njima. Omega d.o.o. nema nikakve obaveze u odnosu na takve informacije i slobodna je da ih koristi bez ograničenja za bilo koje svrhe (kao što je upotreba, reprodukcija, modifikacija, objavljivanje, (re)distribucija, javno prikazivanje itd.) i bez navođenja izvora.

Linkovi na druge stranice

Linkovi sadržani na stranici koji vode na na nezavisne stranice su prikazani isključivo zbog pogodnosti za vas. Omega d.o.o. nije pregledao sadržaj ovih stranica, ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koji od ovih stranica ili njihove sadržaje. Stoga, Omega d.o.o. nije njihov predstavnik, ne pruža nikakve garancije i ne prihvata obaveze u vezi sa ovim stranicama ili bilo kojim informacijama, softverom ili drugim proizvodima koji se tamo mogu naći, ili sa rezultatima koji su posljedica njihove upotrebe. Ukoliko odlučite da pristupite nekoj od stranica na koje vode linkovi sa naše stranice, činite to na sopstvenu odgovornost.

Ograničenje garancija

Informacije, proizvodi, materijali i/ili usluge (“sadržaj”) prikazan na ovoj stranici je prikazan “kao takav” bez ikakvih garancija bilo koje vrste. Omega d.o.o. se eksplicitno ograničava do maksimalnog stepena određenog zakonom, od bilo kakve direktne, indirektne statutarne ili bilo koje druge garancije ili zastupništva, uključujući garancije tržišne isplativosti, pogodnosti za određenu svrhu ili poštovanja intelektualnih ili svojinskih prava. Sadržaj čine isključivo informacije opšte prirode, koje nisu namijenjene za riješavanje specifičnih situacija ili za neku konkretnu osobu ili entitet, i koje ne predstavljaju profesionalni savjet.

U maksimalnom stepenu koji zakon dozvoljava, Omega d.o.o. ne daje garancije za tačnost, primjenjivost, pouzdanost i kompletnost sadržaja na ovoj stranici, kao ni garanciju neprekidnog rada, pravovremenosti, bezbijednosti ili odsustva grešaka. Omega d.o.o. može promijeniti sadržaj ove stranice ili proizvode i cijene navedene na stranici u bilo koje vrijeme i bez prethodnog upozorenja. Sadržaj na ovoj stranici može biti zastario, a Omega d.o.o. se ne obavezuje da ga ažurira.

Ograničenje odgovornosti

U maksimalnom stepenu dozvoljenom zakonom, Omega d.o.o., njegovi dobavljači ili treća lica pomenuta na ovoj stranici ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne i isključivo, direktnu, indirektnu, slučajnu, posljedičnu, posebnu štetu, ili takvu koja nastaje usljed gubitka profita, gubitka podataka ili prekida poslovnog procesa) koja nastaje kao posljedica upotrebe, odlaganja ili nemogućnosti upotrebe, ili rezultata upotrebe ove stranice, stranica na koje vode linkovi sa ove stranice ili sadržaja objavljenog ovdje ili na drugim pomenutim stranicama, bez obzira da li je zasnovana na garanciji, ugovoru ili drugom pravnom sredstvu ili da li je klijent bio obaviješten o mogućnosti takve štete. Ukoliko vaša upotreba materijala, informacija ili usluga sa ove stranice rezultira potrebom za servisiranjem ili popravkom opreme ili podataka, vi ste odgovorni za nastale troškove.

Registrovani zaštitni znaci

Svi nazivi, logotipi, žigovi, zaštitni znaci ili oznake usluga koji se pojavljuju na ovoj stranici su registrovani zaštitni znaci odgovarajućih kompanija u okviru Omega d.o.o. ili drugih vlasnika. Ne možete koristiti nazive, logotipe, žigove, zaštitne znake ili oznake usluga bez prethodne pismene saglasnosti njihovog punopravnog vlasnika.

Podijelite na: